NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Kultura a jiné > Slovo starosty na jednání zastupitelstva
ods

Slovo starosty na jednání zastupitelstva

Vážení zastupitelé,
Vážení občané !


Dovolte mi, abych uvedl důležitý bod dnešního jednání.

Vedení města a rada města se od svého nástupu do úřadu na
konci roku 2006 a po celý rok 2007 velmi intenzivně zabývaly zmapováním potřeb našeho města.

Tyto práce se zintenzivnily v souvislosti s investičním záměrem společnosti MEI – potažmo Úvaly developement s.r.o., která se – jak známo, chystá investovat v oblasti Hostín.

Nejpodstatnějším výstupem všech pasportizací bylo vytvoření materiálu, který máte k dispozici a který byl pojmenován Integrovaným plánem rozvoje.

Výsledky tohoto průzkumu současného stavu jsou, bohužel, velmi nepříznivé, ne-li šokující. Ocitáme se v situaci, kdy město samo, bez nějaké finanční injekce zvenčí, není schopno tyto problémy v krátkém časovém intervalu vyřešit – že se pravděpodobně jedná o situaci, kterou budou řešit naše děti a možná i vnuci.

Město má vnitřní dluh blížící se miliardě Kč.

Pomineme-li viditelný dezolátní stav komunikací, na který je poukazováno občany nejvíce, jedná se o následující potřeby, které se týkají výhradně současné zástavby a nemají přímou souvislost s výstavbou v Hostíně – i když bude jejich vedlejším produktem vytvoření podmínek pro další výstavbu v Úvalech – avšak nejen v oblasti Hostína, ale kdekoli jinde.

A naopak: Bez jejich realizace se rozvoj města zastaví.

Konkrétně se jedná zejména o realizaci následujících akcí:

• Dovystrojení stávající ČOV technologií (odhad 24 mil.Kč).

• Rekonstrukce přívodního vodovodního řadu k Rohožníku,
rekonstrukce vodojemu Rohožník a vybudování vodojemu – jih, který zabezpečí rovnoměrný tlak vody a rezervoár pro případ výpadku (odhad 51 mil. Kč).

• Dostavba vodovodů uvnitř města (odhad 21 mil. Kč).

• Dokončení odkanalizování celého města: přibližně 351 mil. Kč.

Souhrnem – jen na opravy vodohospodářské infrastruktury bychom tedy potřebovali, opakuji, že bez ohlednu zda-li se bude v Úvalech dále stavět či nikoli, přibližně 447 mil. Kč.

Dále bychom rádi dostavěli ZŠ na náměstí (160 mil. Kč). Náklady města na revitalizaci rybníků jsou odhadovány na 100 mil. Kč.

A započteme – li některé další investice, jako například úpravu prostoru v oblasti nádraží, kde se stává situace neudržitelnou či další podobné akce, dostáváme se skutečně na částku přibližně 3/4 mld. korun.

Přičteme-li náklady na opravu komunikací, pak se skutečně blížíme k částce jedné miliardy.

Kde na to vzít ?

Z rozpočtu města lze na investice získat necelých 10 milionů Kč ročně. Tato částka se může dokonce snížit, neboť v následujících třech letech se zvýší dluhová služba města z důvodu odkladu splátek, který byl v minulosti uplatněn.

Další zadlužování města není v současné době možné, logické, ani přijatelné, město si musí uchovávat určité množství finančních prostředků pro účely havarijní stavů, které bezpochyby nastanou, pokud v krátké době nedojde k rekonstrukci některých výše uvedených částí vodohospodářské infrastruktury – ale také například některých rybníků, jejichž stav je v současné chvíli opravdu havarijní a někteří odborníci dokonce doporučují jejich vypuštění.

Vnitřní finanční rezervy města, jinak řečeno možnosti úspor provozních nákladů města jsou zanedbatelné, určité organizační změny, které jsou teoreticky možné budou doprovázeny spíše přelitím provozních peněz, v žádném případě úsporami.

Zejména v současné chvíli, kdy je možné vlastní finanční prostředky sdružovat s finančními prostředky EU, je šance na zásadní řešení nebývale velkých potřeb našeho města skutečně velká – a bohužel i neopakovatelná.

Chystá se výstavba v oblasti Hostína. Investor této výstavby, holandská společnost MEI hodlá v Úvalech realizovat několikamiliardovou investici, a to způsobem, a to na základě mnohými odborníky pozitivně hodnocené urbanistické studie.

Při této příležitosti bych rád připomenul, že se výstavbou na Hostíně rozloha města zvýší pouze o jednu pětinu, že zastavěná plocha v oblasti Hostína bude činit pouhých 18%, že rozsah veřejné zeleně v nově vybudovaných částech bude činit 31% a plocha celkové zeleně 49%. I když na samotnou výstavbu existují rozličné názory, pro město se stává především jakousi „vhozenou rukavicí“, nebo snad šancí zkrátit řešení palčivých problémů naší infrastruktury a další generace našeho města zatížit mnohem menším dluhem.

Na základě mnohých a opakovaných jednání s investorem, která byla veřejná z důvodu všeobecné informovanosti, byly dohodnuty následující částky a projekty, které investor Úvalům poskytne:

1) Finanční příspěvek v celkové výši 80 mil. Kč, který se díky fondům EU může znásobit až do výše 400 mil. Kč.
2) Mateřská škola v hodnotě 29 mil. Kč.
3) Integrovaná základní a mateřská škola v hodnotě 43 mil.Kč.
4) Revitalizace zeleně v údolí Škvoreckého potoka v hodnotě 10mil.Kč.
5) Parková úprava v okolí Přišimaského potoka v hodnotě 18 mil.Kč.
6) Technická infrastruktura, kterou bude město pronajímat a přijímat zisk
z pronájmu v hodnotě 186 mil.Kč.

V optimálním případě se tedy může jednat až o částku 686 mil. Kč.
Dále dojde, po dokončení výstavby, k navýšení rozpočtu města v rozmezí 30 – 40 mil. Kč ročně, tato částka je uvedena v cenových relacích roku 2008.

Volné investiční prostředky, které v současné chvíli činí necelých 10mil.Kč se navýší na částku přibližně 40 mil. Kč a město se pozvolna stane nezávislým na cizí pomoci, milodarech a dotacích.
Je nutno připomenout, že již v této chvíli investor ,,proinvestoval“ v Úvalech částku převyšující 10 mil. Kč, jednalo se o dar na vytvoření strategického rozvojového plánu, o příspěvky na činnost zájmových sdružení a sportovních organizací v Úvalech, na činnost hasičů – a na vytvoření výše zmíněného Integrovaného plánu rozvoje, který definoval výše zmíněné investiční potřeby města.

Podmínkou uskutečněných všech výše zmíněných kroků a investic je však souhlas zastupitelstva města Úvaly se změnou územního plánu v dané lokalizaci. Změna územního plánu probíhá ve třech krocích, dva kroky byli již učiněny a prví krok již v období působnosti předchozího zastupitelstva. Je tedy třeba učinit poslední třetí krok a investor je připraven podepsat smlouvu, na jejímž podkladě bude možné všechny výše uvedené skutečnosti realizovat.

Vážení zastupitelé, je velmi pravděpodobné, že pokud zmaříme výše popsanou šanci, ať už z jakýchkoli důvodů, slušný investor, který je ochoten diskutovat s městem o příspěvku na jeho rozvoj z Úval odejde, Úvaly se stanou místem, kterému se budou slušní investoři vyhýbat a naopak místem vyhledávaným developery, z jejich činnosti město žádný užitek nebude.

Závěrem mého vstupu bych rád vyzval všechny zastupitele, aby rozhodovali s vědomím odpovědnosti k sobě, druhým i budoucím.

Žádám, aby byl tento můj příspěvek součástí zápisu tohoto jednání zastupitelstva.


MUDr. Jan Šťastný,
starosta města Úvaly.

Originál článku, (převzato od): ODS Úvaly http://www.odsuvaly.cz/