NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Kultura a jiné > Volební programy stran pro komunální volby 2010 – 2014 v Úvalech
kom_volby2010

Volební programy stran pro komunální volby 2010 – 2014 v Úvalech

Tento pátek a sobotu proběhnou po celé České republice komunální volby 2010 – 2014.

Požádali jsme tedy jednotlivé strany a hnutí, kandidují do místních voleb v Úvalech, o zaslání jejich volebních programů. Prostor pro prezentaci byl poskytnut zdarma.

Uveřejněné programy jsou pouze od stran, které na naši výzvu zareagovaly a svůj program nám v daném termínu poslaly. Odkaz na jejich originální verzi (např. ve formátu pdf i s fotografiemi) uvádíme na konci jednotlivých programů.

Pokud tedy máte vytipované úvalské priority, které by měly být podle Vás zohledněny v nadcházejících letech, případně Vás zajímá, co jednotlivé strany nabízejí jako (z jejich pohledu nejdůležitější) věci k řešení, můžete si z této celkové nabídky vybrat svého kandidáta.
Pochopitelně – pokud k volbám nedorazíte osobně, o budoucím směřování Úval budou rozhodovat jiní.

Programy jednotlivých stran jsou seřazeny podle abecedního pořadí názvů stran.

Rychlý odskok na začátek volebního programu jednotlivých stran:
Program ČSSD pro komunální volby
Program ODS pro komunální volby
Program sdružení Otevřené Úvaly pro komunální volby
Program strany Suverenita pro komunální volby
Program Sdružení nezávislých kandidátů a TOP09 pro komunální volby

Program ČSSD pro komunální volby 2010 v Úvalech

Kandidáti do zastupitelstva města Úvaly:
1. Petr Petržílek – advokát a VŠ učitel, 39 let
2. Martina Jaklová – ekonomka, 31 let
3. Dagmar Weissgärber – SŠ učitelka, 36 let
4. Vítězslav Pokorný – kronikář města, 59 let

Rozvoj Úval
• podpoříme vizi naší obce jako svébytného místa s vlastním bohatým kulturním a společenským životem, jako města zabezpečující komplexní služby pro /pražskou/ příměstskou turistiku, jako města s podporovanou podnikatelskou
aktivitou v duchu udržitelného rozvoje,
• vyhodnotíme šance města stát se obcí s rozšířenou působností a po analýze výhod a nevýhod pro město necháme občany Úval o tom rozhodnout v závazné anketě (oficiální referendum nelze v této věci aplikovat),
• ve spolupráci s ministerstvy a krajem zásadním způsobem navýšíme šance města, občanů a organizací při čerpání dotací z končících operačních programů,
• podpoříme občanské aktivity tak, aby naši občané měli větší možnosti ovlivňovat chod města po celé funkční období,
• zapojíme naši obec do procesu komunitního plánování,
• reakce a názory občanů získané na veřejných jednáních zastupitelstva neprodleně promítneme do konkrétní činnosti obce, budeme podporovat projekty lidí a organizací, spojíme finanční a organizační možnosti obce s Vaší aktivitou a Vašimi projekty,
• ve spolupráci s občanskými sdruženími připravíme na základě komunitního plánu Úval podmínky pro rozvoz obědů a výdejny obědů pro seniory a další zájemce, terénní pečovatelskou službu a domácí ošetřovatelskou péči,
• podpoříme vstup Úval do Národní sítě zdravých měst s cílem realizovat tzv. Agendu 21,
• ve spolupráci s kronikářem města, se spolky a s občanskými sdruženími přispějeme k prohloubení vztahu občanů k historii a k historickým památkám
a k přírodnímu dědictví v katastru města.

Financování města
• prosadíme důkladnou veřejnou kontrolu nákladů, kvality a termínů předání prací realizovaných soukromými firmami,
• zapojíme město do podnikatelských aktivit s garantovanými příjmy pro městskou pokladnu,
• zaměříme se na účely veřejné spotřeby na zásobování energií z místně dostupných zdrojů a energetické úspory,
• nalezneme investory pro realizaci velkých projektů, na kterých je město zainteresováno (např. geotermální teplárna s napojeným celoročně vyhřívaným bazénem a ledovou plochou, házenkářská hala, parkhaus u nádraží),
• zahájíme povolovací procesy k velkým projektům z iniciativy obchodních společností zřízených městem a tyto společnosti společně s projekty na klíč investorům nabídneme k odkoupení, popř. nalezneme cestu k PPP financování,
• vytvoříme pravidla a zajistíme jasné, kontrolovatelné organizování výběru veřejných zakázek tak, abychom v rámci možností daných zákonem umožnili co nejširší účast místních podnikatelů,
• navrhneme reálnou tzv. Strategii Energeticky Soběstačné Obce (ESO) s cílem využití v Úvalech přístupného potenciálu obnovitelných zdrojů (sluneční, geotermální a vodní energie) a potenciálu úspor energie,
• k financování ESO využijeme kombinaci zdrojů z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů (popř. derogací) a strukturálních fondů s cílem osadit fotovoltaické panely na budovy ve vlastnictví města a spolupracujících soukromých osob, zabudovat vodní turbínu v komplexu rekonstruovaného Mlýnského a Hodovského rybníka a zateplit veřejné budovy,
• účast města na výstavbě geotermální teplárny využijeme k bezplatnému zajištění zásobování veřejných budov a budov dalších zájemců zbytkovým teplem a zabezpečení levného provozu celoročně vyhřívaného bazénu a bruslařského stadiónu,
• zapojíme Úvaly do regionálního odpadového a energetického systému tak, abychom se vyhnuli placení zvýšených poplatků za skládkování komunálních odpadů a profitovali na zisku z energetického využití komunálních odpadů.

Školství
• zasadíme se o řešení problému s nedostatkem míst v mateřských školkách a základní škole,
• využijeme všech prostředků, abychom přiměli investora v Hostíně, aby své sliby, pokud jde o výstavbu školských zařízení, realizoval přednostně,
• navrhneme přehodnocení vybraného projektu dostavby školy tak, aby financování a realizace stavby mohly být rozděleny na etapy.

Kultura a sport
• pro aktivity MDDM, jako jsou taneční a sportovní kroužky, se pokusíme nalézt vhodné prostory, např. zrekonstruovaný dům čp. 65, kam by bylo vhodné umístit též klub a kulturní zázemí pro seniory s možností občerstvení,
• zaměříme se na obnovu/zřízení prostor pro pořádání sportovních a kulturních akcí – jde o hřiště pod školou, víceúčelovou házenkářskou halu, kino,
• poskytneme metodickou podporu místním občanským sdružením při získávání dotací na obnovu a opravu kulturních památek, které nejsou ve vlastnictví obce,
• nalezneme investory pro vybudování uvedených sportovních a kulturních objektů, pro jejich umístění, bude-li to vhodné, využijeme budov a hal Multitecu, popř. dalších objektů po dohodě s jejich vlastníky,
• podpoříme rekonstrukci a obnovu drobných památek v katastru obce (křížky, kapličky, kostel) a pro zvýšení atraktivnosti Králičiny vyhlásíme soutěž
o návrh podoby památníku (objektu s odpočívadlem) na místě, kde stával hrad loupeživých rytířů.

Bezpečné město
• zaměříme se na prevenci rizikových projevů chování u mládeže (zejména v oblasti užívání návykových látek a patologického hráčství),
• pro občany a ochranu jejich domů zajistíme poskytování služeb provozovatele pultu centrální ochrany s napojením na Polici ČR,
• podpoříme vlastní zákonné iniciativy občanů v jejich snaze ochránit majetek,
• budeme aktivně vyhledávat grantové programy vyhlašované v ČR a EU v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
• podpoříme informovanost dětí a ostatních ohrožených skupin o fungování národních organizací (např. Bílý kruh bezpečí, Fond ohrožených dětí).

Životní prostředí
• podpoříme realizaci zeleného pásu kolem obce navazujícího na Klánovický les a Škvoreckou oboru,
• vysázeli jsme v Úvalech řadu lip a i nadále se zaměříme na péči o veřejnou zeleň a rozšíření parkové úpravy,
• prosadili jsme zřízení přírodního parku Králičina Škvorecká obora, usilujeme o vytvoření biocentra Na vinici a nového biokoridoru propojujícího toto biocentrum se Škvoreckou oborou,
• prosadíme vydání vyhlášky obce umožňující účinnou vymahatelnost čistoty a pořádku včetně „černého“ vypouštění žump a septiků, a dále předpisu, který zakáže či výrazně omezí světelné znečišťování z laser show,
• podpoříme budování turistických stezek, hipostezky, in-line trasy a zřídíme síť cyklostezek,
• podpořili jsme město při získání řady dotací, např. na kanalizaci na Slovanech a rekonstrukci čistírny odpadních vod; celou kanalizační síť včetně rekonstrukce ČOV dobudujeme,
• s přispěním našeho poslance Skopala jsme se zasadili o vybudování přípojky
městského vodovodu na Káraný,
• podpořili jsme město ve snaze odbahnit rybníky Kalák, Jámy a Fabrák; chceme jít dál a zajistit obnovu Hodovského rybníka a rekonstrukci Mlýnského rybníka; podpoříme rybáře v jejich projektech u zbývajících nádrží.
• využijeme nezaměstnané, popř. odsouzené k veřejně prospěšným pracím, jejichž práce je hrazená plně státem, na zajištění údržby veřejného prostranství, parku a veřejné zeleně pod vedením městských technických služeb,
• zajistili jsme vytvoření studie regionálního krajinného plánu, který řeší například rozvoj územních systémů ekologické stability, provedení pozemkových
úprav nebo rozšíření místních rybníků a vodotečí,
• díky našemu návrhu v rámci pořizování územního plánu usilujeme o rozšíření ÚSES o oblast Na vinici a tok Výmoly, což nám umožní čerpat prostředky na vysazování stromů a keřů, umisťování herních prvků, přírodního amfiteátru
a budování rozhledny a dále na rekonstrukci rybníků bez nároku na spolufinancování městem,
• budeme usilovat o uzavření dohody s investorem rozvojové oblasti Hostín s cílem dobudovat zelený pás s cyklostezkou kolem plánované přípojky až ke
Škvorecké oboře; nedojde–li k dohodě, využijeme dalších zákonných prostředků k realizaci tohoto cíle,
• podpoříme občanská sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí a Otevřené Úvaly v úsilí o zřízení přírodní rezervace Králičina a Povýmolí
v jižních hranicích stávajícího přírodního parku o velikosti cca 20 ha, dále k prohlášení přírodní památky rašeliniště ve Škvorecké oboře.

Doprava
• napomůžeme urychlení rekonstrukce úvalského nádraží,
• zavedeme systém bezplatného půjčování městských kol pro dopravu po městě,
• přizpůsobíme četnost a provázanost spojů vlakové a autobusové dopravy,
• zaměříme se na nevyhovující řešení při parkování zejména vybudováním parkovacího domu u nádraží a dále parkoviště v areálu Multitecu,
• letos poprvé je možno čerpat peníze na opravu i komunálních silnic z ROP; tuto nevyužitou příležitost chceme urychleně napravit a všechny nezpevněné silnice v Úvalech konečně opravit i za cenu mírného zvýšení zadlužení města.

Vzhled města
• prosadíme řešení sídla městského úřadu a přesuneme všechny odbory do centra s využitím areálu Multitec, objektů čp. 65 a 95, popř. dalších objektů ve vlastnictví města na náměstí Arnošta z Pardubic,
• zajistíme úpravu městského mobiliáře (autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, plakátovací plochy,..),
• ve spolupráci s krajem, který je správcem komunikace vedoucí napříč náměstím, prosadíme zklidnění provozu centrem (jednosměrným provozem nebo zákazem průjezdu),
• zasadíme se o vybudování zeleného bulváru na náměstí s osazenou
fontánou, hracími prvky a zelení,
• pro klidové zóny prosadíme v rámci rekonstrukce silnic instalaci speciální
samozavlažovací, zatravňovací dlažby, která navozuje atmosféru pohodového a zdravého města i v těch největších vedrech,
• propojíme areál Multitecu lávkou, která nahradí nevyhovující chodník na mostku přes Výmolu, a dále lávkou pod železničním viaduktem, která pro pěší propojí centrum s jižní částí města a zvýší atraktivitu a dostupnost
této jedinečné kulturní památky,
• v rámci revitalizace a budování biocentra v oblasti Mlýnského rybníku otevřeme park „Úvalské Benátky“ s mostky od břehu k ostrůvkům a herními
prvky; park navážeme Bendlovou stezkou na nově budovaný lesopark a přírodní areál Na vinici.

Propagace města
• investorům poskytneme základní informace nutné pro investiční rozhodování na internetových stránkách obce,
• zviditelníme obec a místní firmy představitelům státu, kraje a významných neziskových organizací,
• zajistíme vybudování informačních tabulí se zajímavostmi regionu,
• zpopularizujeme místní turistické cíle a podnikatele,
• připravíme propagační brožuru o obci a okolí.

Originál volebního programu strany ke shlédnutí zde:
http://www.cssd.cz//soubory/ke-stazeni/cssd_uvaly_program_2010.pdf

Program ODS pro komunální volby 2010 v Úvalech

(program byl oproti zaslané verzi zkrácen, na jeho původní celou podobu se můžete podívat přes odkaz uvedený na konci)

Kandidáti do zastupitelstva města Úvaly:
MUDr. Jan Šťastný – lékař, starosta města Úvaly
Ing. Helena Váňová – manager ICT, místostarosta města Úvaly
Miloslav Kolařík – podnikatel, radní města Úvaly
Josef Štěpánovský – manager, zastupitel města Úvaly
Milan Turan – manager, zastupitel města Úvaly
DiS Magda Hakenová- manager
Danuše Pajasová – důchodkyně
Josef Krutský – podnikatel
Milan Švihla – marketingový pracovník
Ing. Jan Bednář – technický poradce
Ing. Petr Hošek – koordinátor výstavby, programátor
Ing. Josef Martinovský – výkonný ředitel stavební společnosti
Petr Kunetka – informatik, programátor
Michael Březina – manažer jakosti
Jaromír Stemberg – podnikatel, ekonomický poradce, zastupitel města Úvaly

Zvýšení příjmové části rozpočtu města

Vedení města – pod kontrolou Rady města a výborů zastupitelstva velmi intenzivně „škrtilo“ výdajovou část městského rozpočtu a lze konstatovat, že v této sféře již větší rezervy nejsou.

Ve volebním období 2010 – 2014 chce ODS docílit navýšení příjmové části rozpočtu města následujícími způsoby:

1. Prodejem pozemků v intravilánu města.
2. Dalším získáváním dotací.
3. Příjmem finančních prostředků od investorů.
4. Zapojováním soukromého sektoru do financování některých investic.

Rozpočet města se bude zvyšovat automaticky

Již v tomto volebním období se vyskytly tendence odhadnout možný nárůst rozpočtových prostředků města v souvislosti s výstavbou na Hostíně a nárůstem počtu obyvatel na cca 10 tisíc. Tyto výpočty uskutečnila skupina zastupitelů – a nezávisle i vedení města. Bylo téměř nečekané, že obě skupiny dospěly k přibližně stejným odhadům: Rozpočet města se po dostavbě areálu Hostín zvýší nejméně o 30 milionů Kč, tedy v podstatě o 50%.

Podpora kultury, sportu a turistiky

Podpora kultury, sportu a turistiky patřily k základním cílům volebního programu ODS již v tomto volebním období. Navzdory tíživé finanční situaci a omezeným možnostem rozpočtu se podařilo dotovat společenské i sportovní aktivity relativně štědře.

Samozřejmě, že nejen finanční prostředky jsou tím, čím lze v oblasti kultury, sportu a turistiky Úvalům přispět; jedná se o vytvoření aktivního prostředí se spoluúčastí všech, kteří se chtějí na tomto rozvoji podílet.

V oblasti kultury, sportu a turistiky chce ODS

1. navázat na iniciativy a tradice, které v Úvalech existovaly a existují,
2. podporovat iniciativy občanů a občanských sdružení zaměřené na společenské a sportovní akce,
3. diskutovat s dalšími politickými stranami a občanskými aktivitami na téma vzniku nadstranické apolitické organizace, jejíž doménou by byl rozvoj kultury, sportu a turistiky – například na základě o.p.s.
4. hledat finanční prostředky na přeměnu areálu Multitec v kulturně-společenské centrum Úval,
5. rozvíjet zájmově uměleckou a sportovní činnost dětí a mládeže podporou Městského domu dětí a mládeže, Základní umělecké školy, sportovních organizací a dalších iniciativ,
6. i nadále podporovat občanské aktivity směřující k revitalizaci přírodních krás a vytváření turisticky atraktivního prostředí,
7. vybudovat společenský prostor (dětské hřiště) v oblasti Horoušánek,
8. dokončit rekonstrukci historického mostku v Králičině,
9. podpořit vznik dalších atraktivních turistických zón v okolí Úval.

O prevenci kriminality

Trestná činnost na území města je na vzestupu a její objasněnost je v současné době pouze třicetiprocentní. Uvědomme si, že jsme ideálním místem pro vznik velmi kriminogenního prostředí: Město v bezprostřední blízkosti Prahy, rozlehlé, těžko hlídatelné. „Prozatím“ se jedná především o majetkovou trestnou činnost, pokud se však nezavede účinnější systém prevence, můžeme se dočkat velmi zlých časů.

Stoupá i počet přestupků, zejména dopravních a znehodnocujících odpadové hospodářství a životní prostředí.

Již v minulém volebním období jsme prosadili vznik výboru pro prevenci kriminality (předsedou tohoto výboru byl současný starosta města MUDr. Jan Šťastný, který v letech 1993 – 5 zasedal v Republikovém výboru pro prevenci kriminality). VPPK již v roce 2005 zpracoval koncepci prevence kriminality v Úvalech.

ODS předkládá následující Program prevence kriminality pro volební období 2010:

1. Opětovné vytvoření Výboru pro prevenci kriminality při zastupitelstvu města, který by byl současně poradním orgánem Rady města.
2. Uzavření Koordinační dohody s Policií ČR.
3. Vytvoření základní struktury městské policie a v souvislosti s tím i kamerového systému.
4. Pokračování v akcích zaměřených na primární prevenci kriminality, jako je například bezpečná sobota, přednášky pro seniory a podobně.
5. Vytváření podmínek pro vznik aktivního přístupu občanů v systému prevence kriminality.
6. Propagace podnikatelského prostředí, které determinuje prevenci kriminality – v tomto smyslu jsou Úvaly velmi ohroženy.

Ochrana občanů

Před nepředvídatelnými událostmi

Povinnost této ochrany sice vyplývá ze zákona, kvalita však do značné míry odvisí od iniciativy vedení obcí či měst. Nebojíme se konstatovat, že právě v oblasti ochrany občanů před nepředvídatelnými událostmi učinilo vedení města – tedy ODS zcela zásadní kroky vpřed.

Na úseku ochrany občanů před nepředvídatelnými událostmi chce ODS ve volebním období 2010 – 2014

1. Dále zdokonalovat systém ochrany, zejména v oblasti ochrany před „velkou vodou“.
2. Dále podporovat činnost našeho hasičského sboru, který již ochránil životy i majetky mnoha našich občanů.
3. Nadále usilovat o získání dotací na rekonstrukci úvalských rybníků.

Dostavba technické infrastruktury

O pitné vodě

V tomto volebním období byla realizována investice za více než 50 milionů Kč a do katastru města Úvaly již přitéká velmi kvalitní pitná vody z Káranských řadů. Tím ovšem záležitost s pitnou vodou nekončí, neboť naše město trpí nedostatečným tlakem pitné vody.

Zlepšení situace základní školy

Uvedené grafy jasně znázorňují, že je situace velmi kritická; jedná se zejména o absolutní nárůst počtu žáků, nedostatek specializovaných tříd, nedostatečné prostory pro šatny, neodpovídající prostory pro tělesnou výchovu, poddimenzovanou kuchyň a jídelnu a chybění prostor pro školní družinu.

Ve volebním období 2010 až 2014 bude ODS prosazovat:

1. Rozšíření kapacity základní školy nástavbou nad pavilonem „speciální školy“.
2. Zahájení „velké dostavby“ obsahující novou tělocvičnu, jídelnu, speciální třídy a další komplement.

Rozšíření kapacity mateřských škol

Zároveň s počtem nově přistěhovaných občanů stoupla i poptávka po místech v mateřských školách a byla nastavena poměrně přísná kriteria pro přijímání nových dětí. Paradoxně, v rozporu s tímto faktem, který se dal dlouhodobě očekávat, došlo v nedávné minulosti dokonce k poklesu počtu míst ve školkách, jak vyplývá i z přiloženého grafu.

Ve volebním období 2006 – 2010 se vedení města v čele s ODS intenzivně zaměřilo na řešení tohoto závažného problému a v prvé fázi došlo k navýšení o 25 míst reorganizací prostorů v MŠ Kollárova.

Ve volebním období 2010 – 2014 chce ODS prosazovat, aby byl nedostatek míst v mateřských školách vyřešen do konce roku 2010; celkově pak ODS plánuje následující akce:

1. Dokončení dostavby MŠ Kollárova, včetně rekonstrukce jídelny a kotelny.
2. Vznik nové mateřské školky v přízemí bytového domu na Slovanech
3. Vybudování dvou nových mateřských školek na Hostíně, z nichž jedna bude spojena s prvým stupněm základní školy.

Řešení dopravní situace

Úvaly se staly centrem regionu a důsledkem je i neúnosná dopravní situace, která se týká zejména hustoty dopravy, bezpečnosti dopravy a parkování. Podrobný rozbor dopravní situace přináší schválený Strategický rozvojový plán Úval. Ve volebním období 2006 – 2010 se podařilo pronajmout plochu vedle nádražní budovy a plochu parkoviště v oblasti Náměstí Svobody.

Ve volebním období 2010 – 2014 bude ODS na úseku dopravy prosazovat:

1. Změnu v organizaci parkování, jejíž součástí bude:

* vytvoření záchytného parkoviště,
* zpoplatnění dlouhodobého stání v oblasti Jiráskovy ulice před nádražím pro vozidla osob bez trvalého bydliště v Úvalech,
* zákaz dlouhodobého stání v oblasti Husovy ulice a Náměstí Arnošta z Pardubic.

1. Vybudování kruhové křižovatky v oblasti „V Setých“, kde již probíhá územní řízení.
2. V souvislosti s plánovanou přeložkou silnice I/12 vybudování kruhové křižovatky v oblasti křížení na silnice I/12 s ulicí Škvoreckou.
3. Zákaz průjezdu nákladních vozů městem, vyjma dopravní obsluhy.
4. Omezení průjezdu kamionové dopravy v ulici Škvorecká.
5. Zákaz předjíždění v oblasti silnice II/101 v katastru města Úvaly.
6. Změny průchodnosti a průjezdnosti Úval v souvislosti s rekonstrukcí drážního koridoru.
7. Vytvoření systému jednosměrných ulic tam, kde to usnadní dopravní situaci.
8. Podporu cyklodopravy, která může do značné míry omezit dopravní situaci u nádraží.
9. Ve spolupráci s Ropidem zdokonalení systému vnitřní autobusové dopravy v Úvalech.
10. Přehodnocení systému ochrany chodců na stěžejních přechodech – zejména přes silnici I/12
11. Zdokonalení systému kontroly rychlosti na území města, zejména v nejvíce rizikových oblastech.

Ochrana přírodního bohatství

Úvaly tvoří poslední „úval“ východně od Prahy; pak už následuje jen kolínská rovina. Úvaly mají co chránit, neboť jsou „sevřeny“ nádhernými přírodními partiemi – a také přímo ve městě existují velmi atraktivní lokality, některé jsou v současné době ve značné míře zanedbány. „Rodinným zlatem“ jsou pak naše vodoteče a rybníky, kterým je třeba věnovat velmi významnou pozornost.

Pro volební období 2010 – 2014 je program ODS zaměřen několika směry:

1. Na podporu našich rybářů v jejich úsilí o údržbu a ochranu úvalských rybníků.
2. Na rekonstrukci rybníků – v prvé fázi (na níž je již požádáno o dotaci) by se mělo jednat o úsek „Kalák – Jámy – Fabrák“.
3. Na zvelebení a zprůchodnění údolí Výmoly mezi areálem Multitec a viaduktem, zde se nabízí možnost vytvoření přírodního parku.
4. Na spolupráci s občanským sdružením Otevřené Úvaly při vytvoření zóny odpočinku v oblasti vyklizeného „lomu“ v Riegerově ulici.
5. Ve spolupráci s dalšími politickými stranami a občanskými iniciativami na vytvoření předpokladů pro vznik „územního systému ekologické stability“ zaujímající zejména oblast Vinice a údolí Výmoly; součástí systému by mohla být i obnova hodovského rybníku.
6. Na likvidaci černých skládek a vytvoření účinného systému ochrany před vznikem těchto skládek.
7. Na podporu veškerých aktivit, které jsou zaměřena na ochranu přírody.

Zdravotnictví

Ve volebním období 2006 – 2010 došlo k pronájmu zdravotního střediska a následně k zásadní rekonstrukci budovy střediska; tato investiční akce ve výši 4,5 milionu Kč zachránila chátrající budovu před technickým kolapsem.

Ve volebním období 2010 – 2014 bude ODS v oblasti zdravotnictví prosazovat a podporovat:

1. Další rekonstrukční práce, které povedou k definitivní záchraně budovy střediska a přiblíží jeho interier současným standardům.
2. Spolupráci se zdravotním střediskem v Jirnech tak, aby vznikl funkční komplex zdravotnických služeb, dostupný všem občanům Úvalska.
3. Rozšiřování spektra zdravotní péče poskytované přímo v Úvalech

Další rozvoj sociálních služeb

Volební období 2006 – 2010 bylo obdobím intenzivního budování systému sociální péče, zejména ve smyslu zajištění pečovatelské služby – a její návaznosti na další složky péče o zdravotně postižené osoby a o seniory.

Ve volebním období 2010 – 2014 bude ODS

1. podporovat další rozvoj sociální péče organizované městem a prohlubování funkčních vazeb všech subjektů, které se v Úvalech a okolí na poskytování této péče podílejí,
2. vytvářet podmínky pro zřízení tísňové linky pro seniory a zavedení služby tísňová péče pro osoby vystavené riziku ohrožení,
3. prohlubovat systém komunitního plánování v oblasti sociálních služeb

Urbanistický rozvoj města

Ve volebním období 2006 – 2010 započal systém urbanistického plánování dalšího rozvoje města. Urbanistický rozvoj je neodmyslitelnou podmínkou toho, aby se Úvaly staly skutečným „obslužným srdcem mikroregionu“.

V oblasti dalšího urbanistického rozvoje města bude ODS prosazovat

1. Velmi pečlivou strategii v nakládání se zbytkovými pozemky, zejména s těmi, které mohou sloužit k urbánnímu rozkvětu centrálních částí města.
2. Vybudování nového centra v oblasti bývalého cukrovaru.
3. Vybudování kulturně společenského centra v areálu Multitec.
4. Vytvoření nových odpočinkových zón.
5. Rekultivaci a rekonstrukci městského centra na základě zpracovaného generelu.

Další zkvalitnění služeb úřadu města

Ve volebním období 2006 – 2010 došlo ke zcela zásadním změnám ve fungování městského úřadu. Samozřejmě – stále je co zlepšovat !

Ve volebním období 2010 – 2014 chce ODS v oblasti poskytování služeb městského úřadu občanům:

1. Dokončit redislokaci úřadu ze současného objektu do objektu na náměstí a uvolnit tak prostory využitelné pro zájmové aktivity, například hudební školu.
2. Pokračovat ve vytváření systému průhledného systému kompetencí v oblasti státní správy a samosprávy.
3. Jasněji deklarovat samosprávnou složku jako koncepční – a správní složku jako výkonnou.
4. Prohloubit systém decentralizace rozhodování v oblasti samosprávy zvýšením významu poradních sborů Rady města.
5. Vyřešit problematiku přetížení stavebního úřadu, který spravuje na počet erudovaných pracovníků tohoto úřadu neadekvátně rozlehlé území.
6. Pokračovat v úsilí přeměnit současný městský úřad v úřad s rozšířenou působností (III. typu)

Zvyšování vlivu občanů na správu města

Již v tomto volebním období se vedení města snažilo rozšířit vliv občanů na rozhodování o dalším osudu města – a na jeho správu. V některých oblastech činnosti se to podařilo, jinde méně. V následujícím volebním období chceme rozšířit působnost poradních sborů zejména na úrovni Zastupitelstva města.

Ve volebním období 2010 – 2014 chce ODS nadále prosazovat systém decentralizace rozhodování, a to následujícími způsoby:

1. Přesunem některých poradních sborů z úrovně komisí Rady města na úroveň Výborů zastupitelstva; kromě ze zákona povinných výborů budeme prosazovat další existenci Výboru pro výstavbu a vznik Výboru pro prevenci kriminality, Výboru pro městské části, Výboru pro školství a Výboru pro sport a turistiku.
2. Na úrovni Rady města chceme, kromě ze zákona povinných komisí zachovat pouze Komisi bytovou, Komisi dopravní, Komisi kulturní, Komisi investiční a Komisi zdravotně sociální.

Řešení dlouhodobých problémů Úval

ODS chce ve volebním období 2010 – 2014 nadále pokračovat v řešení dlouhodobých problémů Úval, které se dosud nemohlo podařit vyřešit. Existuje jich celá řada a volební program ODS je definuje v jednotlivých kapitolách. Ty těžko – či dlouhodobě řešitelné jsou však často v „rozvojových“, nových oblastech, a proto jim náleží zvláštní kapitola volebního programu.

Ve volebním období 2010 – 2014 chce ODS pokračovat v řešení závažných problémů, které se
nepodařilo vyřešit v tomto volebním období, například:

1. Komunikací a odvodnění v lokalitách Horoušánky, Hodov a Hájovna.
2. Inženýrských sítí v oblasti nové výstavby na Slovanech.
3. Právní ochraně majetku občanů sdružených v bytovém družstvu Vesna.
4. Dalších problémů definovaných v následujícím období Výborem pro městské části zastupitelstva města, jehož vznik chceme iniciovat.

Originál volebního programu strany ke shlédnutí zde:
http://www.volebni-program-ods-uvaly.cz/

Program sdružení Otevřené Úvaly pro komunální volby 2010 v Úvalech

Kandidáti do zastupitelstva města Úvaly:
Ing. Michal Breda – * 1964, provozně-technický náměstek
Mgr. Dana Poláková – * 1954, obchodní asistent
Mgr. Petr Borecký – * 1972, zaměstnání: Novatrix, s.r.o.
Mgr. Marek Mahdal, DiS. – * 1978, zaměstnání: Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Ludmila Milerová – * 1957, zaměstnání: od roku 1998 podniká společně
s manželem v oblasti – servis potravinářských strojů
Mgr. Mirka Borecká – * 1972, zaměstnání: překladatelka, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Josef Polák – * 1952, zaměstnání: BN LEASING a.s. Benešov, manažer
Petr Urban – * 1967, zaměstnání: invalidní důchodce
Mgr. Hana Němcová – * 1973, zaměstnání: OSVČ – instruktor dětského
plavání, masér dětí a dospělých, trenér sportovních kroužků
Rastislav Šimoňák – * 1975, zaměstnání: obchodní zástupce
Ing. Josef Beneš – * 1940, zaměstnání: Aquatest s.r.o., vodohospodář
Bc. Jan Němec – * 1975, zaměstnání: soukromý podnikatel
Ing. Marcel Breda – * 1970, zaměstnání: Emco spol. s r.o., IT manager
Petra Kyselová – * 1985, zaměstnání: průvodkyně na Hradě Český Šternberk
Ing. Richard Saidl – * 1969, zaměstnání: Novatrix s.r.o. – energetický
poradce

Milé Úvalačky, milí Úvaláci,
na tomto místě bychom Vás chtěli seznámit s volebním programem našeho sdružení pro léta 2010 – 2014.
Úvodem konstatujme, že se jedná o výčet našich základních priorit, jejichž uplatňováním chceme směřovat naše město k místu, které je příjemné pro život. Nám i Vám je jasné, že jedno volební období je příliš krátké, abychom
mohli všechny body našeho programu splnit. Ale chceme naše město tímto směrem vést. Dalším faktorem, který plnění našeho programu ovlivní,
bude, jestli získáme dost hlasů na jeho prosazování a zdali najdeme rozumný kompromis s případnými koaličními partnery. O obojí se pokusíme.
Základem všeho tedy budou nejen peníze (jejichž podstatnou část spolykají investice do infrastruktury), ale i spolupráce občanů, spolků a radnice bez ohledu na to, z jaké jsme strany. Věříme, že náš volební program, který jsme sestavovali v přímé návaznosti na naši dobrovolnickou činnost v minulých pěti letech a zkušenosti našich zastupitelů, je solidním základem pro budoucí rozvoj
našeho města.

1. Kapitola „Rozpočet města“
Motto: „Utáhnout opasky si budeme muset i v Úvalech“

Období 2010 – 2014 bude v Úvalech ve znamení především infrastrukturních investic (vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod). Vzhledem k tomu, že naše propočty ukazují zcela jednoznačně, že městu bude chybět několik desítek milionů Kč k realizaci projektů, k nimž se zavázalo (podrobně viz článek Otevřené Úvaly 6/2010), budou rozpočtové možnosti města pro realizaci ostatních důležitých projektů velmi omezené, což nevyřeší žádné optimistické předvolební letáky.
Mimo základní infrastrukturu jsou prioritní investice města v podstatě dané. Jenom ve zkratce: rekonstrukce nebo vybudování chodníků a silnic, dobudování školy, školky, městského kulturního střediska, radnice a rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic. Na tyto akce bude potřeba dalších
cca 700 milionů Kč. Jinými slovy, budeme-li úspěšní při získávání dotací, budeme muset i tak v nejbližších 8 letech v Úvalech vygenerovat dodatečných 40 milinů Kč volných finančních prostředků na investice, abychom mohli alespoň
uvažovat o realizaci výše uvedených akcí.
Pokud budeme moci ovlivňovat vedení města v příštím volebním období, tak provedeme následující kroky:
• Zavedeme řádné finanční plánování města tak, jako to dělá každá odpovědná rodina či firma
• Městský rozpočet, včetně podrobných informací o jeho čerpání budeme pravidelně zveřejňovat na internetu
• Maximální možný počet výběrových řízení chceme realizovat formou aukcí, kdy rozhodujícím parametrem bude cena plnění.
• Chceme transformovat VPS na dceřinou společnost města fungující na komerčním principu
• Pokusíme se zajistit financování města vydáním obligací nebo sjednáním dlouhodobých (30 letých úvěrů), které sice na jednu stranu zvýší jeho zadlužení, ale výrazně urychlí obnovu Úval.
• Budeme podporovat účast města v projektu vybudování geotermální elektrárny, pokud se na její výstavbu podaří získat financování ze soukromého sektoru nebo prostředků EU.

2. Kapitola „Bezpečné město“
Motto: „Bezpečné město pro život“

Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel města i jejich návštěvníků navrhujeme provést níže uvedené kroky:
Ve spolupráci s Policií vytipujeme místa pro častější namátkové kontroly vybraných lokalit k posílení prevence kriminality. Budeme podporovat rozšíření aktivit Policie na zdejší služebně. Zároveň navrhujeme umístění kamer do veřejných prostor opět zejména z důvodu prevence kriminality.
Doporučujeme též vytipování vhodných míst pro umístění webových kamer a zajištění jejich dostupnosti na internet.
Webové kamery v dolní části náměstí budou mít též pozitivní vliv na vytlačení možných prodejců drog z tohoto prostoru.
Navrhujeme vyčlenění vhodného prostoru – zdi pro možnostvyužití volného času pro „legální“ grafitti a naopak předcházet nelegálním výtvorům, a pokud se objeví, zajistit jejich okamžité odstranění.
Chceme podporovat vznik místních komunit tzv. „sousedského dozoru“, které posilují vzájemnou sounáležitost obyvatel v dané ulici a rovněž slouží jako k zamezení drobné kriminality. V rámci péče o majetek města budeme trvat na
drobných opravách městského majetku tak, aby byl neustále vylepšován vzhled města.
Budeme iniciovat přípravu projektu na úpravu přechodu pro chodce v zatáčce před školou, který je v stávající podobě velmi nebezpečný při příchodu dětí do školy. Ve spolupráci se školou chceme vytvořit podmínky pro omezení možností šikany mezi dětmi v prostoru před školními budovami a budeme podporovat osvětu na zamezení tohoto jevu.
Vzhledem k většímu množství cizinců žijících v našem městě chceme zajistit dostupnost základních informací o činnosti města a městského úřadu v cizích jazycích (Aj, Nj, Rj). V době úředních hodin (Po, St) navrhujeme, aby byl k dispozici pracovník úřadu, který dokáže zodpovědět či poradit se základními dotazy v daném jazyce.

3. Kapitola „Doprava“
Motto: „Kolem, pěšky, vlakem, busem, autem, v Úvalech vše najdem“

Podobně jako jiná města v zahraničí, ale i České republice bychom rádi využili koncept shared space pro zklidnění dopravy v našem městě, zejména pak centrálních a rezidenčních oblastech. Jedná se o koncept sdíleného prostoru pro pěší, cyklisty a auta. Jedním z prvků shared space je odstraňování zbytečných dopravních značek, zavádění pravidla pravé ruky atd. Jedná se tedy o odklon od praxe z minulých let, která byla postavena přesně opačně. Cílem je dosáhnout klidnější a bezpečnější dopravy v našem městě pro všechny
její účastníky.

Úvaly bez bariér
Současné Úvaly nejsou příjemným městem pro život pro handicapované a omezeně pohyblivé spoluobčany. Jednou z našich priorit proto bude postupné odstraňování bariér v našem městě. Základem je jejich zmapování a vyhodnocení nejkritičtějších míst, kde věříme, že nám velmi pomůžete s jejich identifikací. Samotná přestavba těchto míst bude provedena podle kritérií:
• Důležitosti místa
• Proveditelnosti
• Finanční náročnosti

Doprava v klidu
V souvislosti s předpokládaným rozšířením počtu obyvatel Úval a s tím spojeným zvýšením dopravních nároků zejména v oblasti kolem nádraží považujeme za zásadní věc pro zlepšení parkovacích možností u nádraží. Jako dočasné řešení před zahájením rekonstrukce kolejového uspořádání úvalského nádraží podporujeme využití manipulační plochy, která je ve vlastnictví SŽDC. Je nutné si uvědomit, že je to pouze dočasné řešení, neboť tato plocha bude zabrána na dobu 2-3 let po zahájení stavební prací pro skladování
potřebného materiálu.
Projekt na definitivní návrh parkoviště P+R je nutné vypracovat koordinovaně s projektem rekonstrukce nádraží a přípravou vybudování přestupního terminálu bus-vlak, který umožní pohodlný přestup na návaznou dopravu. Při nárůstu počtu cestujících bude stávající stav dlouhodobě neudržitelný.
Budeme prosazovat vybudování kruhových objezdů, které povedou k zpomalení dopravy na důležitých křižovatkách, pokud to prostorové poměry umožní. Zároveň chceme podpořit rozvoj cyklostezek zavedením „cyklopruhů“ na vozovkách a též umístěním uzamykatelných stojanů pro jízdní kola na frekventovaných místech tj. náměstí, pošta, nádraží, zdravotní středisko. Předpokládáme propojení jednotlivých čtvrtí města – Slovany, Radlická čtvrť, V Setých také cestami pro pěší a jízdní kola.
Chceme navázat na již připravený (leč nedokončený) koncept páteřní sítě cyklostezek v našem městě a zajistit jeho dokončení. Samotná realizace těchto cyklostezek však bude muset být nutně vázána na finanční možnosti města.
V rámci zvýšení bezpečnosti pohybu chodců začneme projekčně připravovat vybudování chodníků v lokalitách se zvýšeným automobilovým provozem, jedná se zejména o tyto oblasti:
- V Setých, Hájovna, podél státní silnice od pneuservisu Černý k Penny Marketu, Fabrák – státní silnice
- ulice Jirenská – zde je nutné řešit situaci komplexně, neboť tato komunikace dostává stále více charakter městského obchvatu s velkým podílem tranzitující dopravy.

Veřejná doprava
Nejdůležitějším projektem do budoucnosti shledáváme komplexní vyřešení přestupního terminálu vlak-bus, který bude muset sloužit občanům města a přilehlých obcí po řadu dalších let. Tento problém je již částečně nastíněn výše
a jednotlivé návrhy řešení budou dány úvalské veřejnosti k diskusi před rozhodnutím o konečném provedení.
Chceme vybudovat důstojné přístřešky na nácestných zastávkách MHD, případně rekonstruovat stávající do vyhovujícího stavu. Vybudování nových zastávek v nově osídlených částech města musí být v souběhu s postupující
výstavbou. S tím souvisí i případné posílení linek 391 a 423 pro dopravu do okrajových částí města, na které bude nutno přispívat ROPIDu z městského rozpočtu.

Individuální automobilová doprava
Na vytížených místech je třeba vybudovat osvícené přechody pro chodce v rámci zvýšení bezpečnosti pohybu chodců při přecházení městských komunikací. Ve spolupráci s Policií ČR je nutno zajistit dodržování povolené rychlosti na městských komunikacích, případně na vytipovaných místech umístit radary informující řidiče o jejich okamžité rychlosti.
Na vjezdech do města chceme vybudovat zpomalovací ostrůvkové retardéry kvalitativně lepšího typu, než jsou stávající příčné zpomalovací pruhy.

4. Kapitola „Kultura“
Motto: „Kultura dělá Úvaly městem“

Využití stávajících podmínek pro kulturu:
• spoluprací ze strany města s pořadateli akcí typu „Ouvalskej bigbít“
• navýšení finančního rozpočtu na provoz Městského domu dětí a mládeže
• přivést do Úval zájezdní představení profesionálních divadel a amatérských spolků, koncerty sólistů i skupin – pronájem sokolovny
Nové aktivity města v oblasti kultury
• chceme dát prostor mladým umělcům na umístění jejich výtvarných děl ve vytipovaných lokalitách města Úval (sochy, dřevořezby…), eventuálně založit tradici „umělecké dílny“ pod širým nebem
• chceme motivovat obyvatele na náměstí a hlavních ulicích, aby vyzdobili květinami svá okna – akce Květiny do oken
• chceme vytvořit turistické infocentrum, které by bylo umístěno ve stávající podatelně MěÚ, případně po dohodě se Správou železniční dopravní cesty a ČD v prostorách nádraží
• péče o významné památky na území města a jejich opatření infotabulemi, praktickým krokem by měla být spolupráce s římskokatolickou církví na získání peněz na opravu úvalského kostela
• chceme se pokusit vytvořit tradici městských trhů (řemeslná výroba, drobní pěstitelé, chovatelé, zahradníci…)
Aktivity navrhované v delším časovém horizontu:
• chceme zjistit podmínky možného zpětného vykoupení kulturního domu Marie Majerové
• vybudování kulturního domu např. v oblasti cukrovaru
• vytipovat prostory pro městskou knihovnu doplněnou sálem pro využití jako klubové kino
• venkovní sportovně – kulturní amfiteátr – navrhujeme Vinici nebo lom

5. Kapitola „Sport“
Motto: „Kdo si hraje v Úvalech – nezlobí“

Považujeme sport za nejlepší prevenci kriminality a za ideální prostředek ke zvyšování morálně volních vlastností dětí.
• Budeme prosazovat vybudování víceúčelové sportovní haly v Úvalech, a to ve spolupráci města, všech hlavních sportovních spolků, MDDM a školy. Je nutné si uvědomit, že jediná šance Úval, jak tuto halu vybudovat, je spolupráce, ne konfrontace.
• S využitím spolupráce s developery, kteří působí a mají zájem působit na území města s podílem sbírek, dotací a sponzorských darů a svépomocí občanů vybudovat v každé čtvrti hřiště pro náctileté a dospělé, v prostoru lesoparku
Vinice vybudovat „tělocvičnu v přírodě“, s minimálními náklady zde upravit a vyznačit běžecké tratě.
• V rámci podpory programu „Vybudování pozitivního vztahu ke sportovním aktivitám“, zvyšování fyzické kondice a návyku aktivního využívání volného času podpoříme materiální i personální podmínky pro plnění osnov tělesné výchovy na ZŠ.
• Budeme podporovat realizaci projektu „LOM“, který jsme připravovali již před 4 roky.
• Stanovíme jasná pravidla pro přidělování dotací sportovním organizacím z finančních prostředků města; jejich rozdělování zveřejníme na oficiálních stránkách města.
• Budeme podporovat napojení města Úval na systém cyklostezek na území hlavního města Prahy.
• Budeme pokračovat v patronaci města nad nejdůležitějšími sportovními akcemi, které už mají svou tradici.

6. Kapitola „Otevřené město“
Motto: „Úřad je zde pro lidi, ne lidi pro úřad“

Tato kapitola se týká zejména fungování městského úřadu, a to jak navenek, tak i uvnitř. Ve vztahu k občanům, kteří přicházejí do kontaktu se zaměstnanci úřadu, budeme prosazovat pokračování trendu přístupnosti, přívětivosti a informovanosti.
Toho chceme dosahovat například:
• neustálou aktuálností webových stránek města,
• zpětnou vazbou od občanů pomocí otevřeného diskusního fóra na webu města
• důrazem na nezávislost redakce časopisu Života Úval, který se musí stát plnohodnotným informačním periodikem Úval a nikoli hlásnou troubou radnice
• pravidelným zveřejňováním výběrových řízení, uzavíraných smluv a dodavatelů města na internetu. Obchodní tajemství nemá u smluv, kde jsou utráceny veřejné peníze, co dělat!
• pravidelným pořádáním tiskových konferencí
• pořizováním a zveřejňováním záznamů z veřejných zasedání zastupitelstva
• zavedením online přenosů jednání zastupitelstva na internet
• prodloužením úředních hodin jedenkrát za měsíc do 19.00
• zavedením objednávkového systému na městském úřadě (možnost sjednání jednání po telefonu nebo internetu)
• zavedením služby výjezdního úředníka – pro občany nad 65 zdarma (určité agendy)
Co se týká vnitřního fungování úřadu, chceme prosazovat zlepšení organizace práce úřadu, manažerské řízení jednotlivých útvarů a zvýšený dohled nad náklady a investicemi města a úřadu. Toho budeme chtít dosáhnout zejména:
• okamžitým obsazením funkce tajemníka MěÚ, kterou chápeme jako hlavní manažerskou pozici na MěÚ, nutnou pro udržení kontinuity činnosti mezi volebními obdobími.
Pozice tajmeníka musí být nezávislá na výsledku politického obsazení radnice!
• aktualizací interních předpisů úřadu, zejména v oblasti organizace a řízení a v oblasti veřejných zakázek
• zlepšením vedení a organizace veřejných zakázek a naprostou transparentností výběrových řízení, a tím dosáhnout úspor investičních nákladů města
• zvýšením dohledu nad investicemi města obsazením
odborníků do technicko-investičních funkcí
Za nedílnou součást řízení města považujeme Radu města. Proto chceme do rady města prosazovat zodpovědné a schopné zastupitele, kteří se budou aktivně podílet na řízení Úval a převezmou část zodpovědnosti za vybrané agendy.
Odmítáme přístup některých radních, kteří dochází na jednání rady sporadicky a jen v případě, že se projednává záležitost, na které mají vlastní zájem. Současně chceme obnovit činnost části nefunkčních komisí rady města a budeme podporovat jejich práci a akceptovat závěry z jejich jednání.

7. Kapitola „Propagace města“
Motto: „Úvaly ještě neznám, ale chci je poznat“

Důležitým faktorem pro rozvoj Úval je zvýšení všeobecného povědomí o našem městě, a to jak u potenciálních návštěvníků, podnikatelů a investorů, tak i pro lepší přístup k čerpání dotací. Propagace musí Úvaly prezentovat jako významné rekreačně-turistické sídlo, se zdravým životním prostředím, v blízkosti obecně známého Klánovického lesa a na něj bezprostředně navazující Škvorecké obory a přírodního parku Králičina.
Mezi nejdůležitější oblasti propagace našeho města patří především:
• Propagace v oblasti turistiky, neboť okolí Úval je rekreačním zázemím Prahy. Cílem musí být přilákat k návštěvě Úval i ty, kteří primárně navštíví Klánovický les, či Klánovice samotné. Mezi účinné prostředky k naplnění tohoto cíle by
mohly přispět propagační materiály, spolufinancované úvalskými podnikateli, a to prostřednictvím inzerce, aktivity spojené s budování naučných stezek a cyklostezek, obnova a udržování kvalitního turistického značení a v případě získání externí finanční podpory i vybudování jednoduché rozhledny ve vrcholových partiích kopce Vinice (299 m. n .m.) jako turistického cíle.
• Propagace v oblasti rekreace, s cílem rozšíření povědomí o možnostech rekrace v Úvalech, jdoucí ruku v ruce s vytvářením podmínek pro využití současných možností rekreace, jakož i s rozšiřováním nabídky v této oblasti jako např. dostatečného množství parkovacích stání v blízkosti rekreačních zařízení a zajímavých lokalit.
• Propagace v oblasti sportu, se zaměřením např. na využití výhody poměrně kvalitního úvalského koupaliště, a tak dosáhnout toho, že do Úval budou dojíždět lidé za sportem.
To však předpokládá mimo jiné např. rozšíření areálu koupaliště směrem k bývalé střelnici, podporu výstavby nové sportovní haly Sokola (nejen pro turisty a sportovní kluby, ale především pro domácí) a podporovat klub házené, tenisový oddíl či úvalský fotbal, a to ve spolupráci s privátními „mecenáši“.
• Propagace v oblasti kultury za využití povědomí o Úvalech, jako o městě, kde se „rodí slavné hudební kapely“.
Propagaci zaměřit v této oblasti na spolupráci s místními skupinami při pořádání např. pravidelné akce typu „Vánoční koncert na náměstí (nejen) pro Úvaláky“. Obdobě propagačně podpořit jak akci „Ouvalskej Bigbít“, včetně jeho zimní verze v Sokolovně, tak i koncerty vážné hudby a Komorní sbor CHRISTI Úvaly. Specifickou propagační podporu zaměřit na tradiční pout a zářijové posvícení.
• Propagace v oblasti Public Relations města Úvaly s tím, že bude maximálně využita propagace města na internetu.
Toho lze dosáhnout především kvalitní webovou prezentací Úval a dostatkem tištěných informační materiálů propagujících naše město.
Své místo musí mít i pravidelné informování médií o dění v Úvalech, pořádání tiskových konferencí a zasílání pravidelných zpráv novinářům. Účelné bude navázat spolupráci se všemi úvalskými subjekty, které budou na web města dávat pozvánky na své akce.
• Propagace historických aspektů města, neboť Úvaly mají bohatou historii a slavné rodáky a tak probudit v občanech hrdost na město, jeho historické kořeny a na jeho slavné rodáky.
K tomu využít jak webové stránky města, tak i měsíčník Život Úval. Potřebná bude i užší spolupráce s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí.
• Propagace města pro potenciální investory s tím, že k investorům musí být město otevřené a přátelské, a to nejen v době ekonomické krize. Jen tak lze vytvořit podmínky, které budou solidní investory a podnikatele motivovat k usazení se v našem městě.
Potenciální investoři musí mít k dispozici aktualizované „vstupní“ podnikatelské informace jako např. počet obyvatel, míra nezaměstnanosti, kapacita infrastruktury, platný územní plán, dopravní situace a omezení, kontakty na příslušné kompetentní osoby na úřadě). Pro občana města pak jsou nutné informace o podnikatelských subjektech v Úvalech.
• Propagace směrem k vyššímu územně samosprávnému celku s tím, že bez ohledu na aktuální politickou konstelaci, je nutné udržovat dobré vztahy s vedením úřadu Středočeského kraje. Vždyť pravidelný příliv krajských dotací
na veřejně prospěšné projekty města potěší naše občany, ať už volili jakoukoliv stranu či hnutí. To platí i o navazování účelných kontaktů s představiteli státu, kraje a významných neziskových organizací jakož i s vlivnými poslanci a senátory a seznamovat je se záměry, problémy a potřebami města tak, aby tito při svém rozhodování brali zřetel i na naše město.
Při jednání o konkrétních problémech města je nutné jednou provždy zcela opustit plané a nesmyslné politikaření, související se stranickou příslušností zastupitelů.

8.Kapitola „Rozvoj Úval“
Motto: „Růst pod kontrolou“

• Zásadní směr rozvoje města vidíme v udržení celistvosti města, v zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti. Chceme Úvaly stmelovat ve svébytné a živé město s vlastním společenským a kulturním
životem. Nechceme jen být noclehárnou Prahy bez vztahu občanů k místu, kde žijí.
• Chceme podporovat vznik lokálních městských center, která budou obsahovat základní obchodní, kulturní, sportovní a společenské prvky občanské vybavenosti. Tím se v budoucnu přiblíží a zpřístupní tato vybavenost občanům
všech čtvrtí a lokalit. Příkladem těchto lokalit může být náměstí Svobody, budoucí areál cukrovaru, lokalita za ESSA nebo kraj Radlické čtvrti. Nicméně v našich úvahách jako hlavní administrativní centru zůstává náměstí Arnošta z
Pardubic se školou a městským úřadem.
• Výrazným prvkem v rozvoji města je investiční záměr společnosti MEI Holding v lokalitě Hostín. Naše sdružení bylo od začátku proti tomuto projektu, nicméně bylo v zastupitelstvu přehlasováno. Akceptujeme proto tento fakt a budeme se snažit v budoucnu minimalizovat rizika, která podle nás Úvalům jako celku z této výstavby hrozí. Zásadní bude dodržení územní studie, která byla v rámci projektu schválena, a dodržení termínů a postupu výstavby. Budeme se
snažit, aby nedošlo k situaci jako v jiných lokalitách, kdy nejsou dobudované komunikace, chybí občanská vybavenost a nejsou vyjasněné majetkoprávní vztahy mezi developerem a městem. Také bude nutné ohlídat efektivní využití finančních příspěvků od developera pro město. Není možné připustit, aby tyto prostředky byly použity pouze ve vztahu k developerskému projektu v této lokalitě, aniž by přinesly prospěch ostatním občanům ve městě. Ve všech těchto krocích však musíme a budeme vycházet z platných smluv, které město
v minulých letech uzavřelo.
• K čemu nesmí za žádnou cenu dojít, je ohrožení projektu výstavby přeložky I/12. Tato stavba je naprosto zásadní pro budoucí rozvoj Úval. Pokud by výstavbou na Hostíně mělo dojít k jejímu pozastavení nebo zrušení, pak se nikdy nedočkáme zklidnění dopravní zátěže ve městě a Úvaly budou o to více rozděleny na dvě těžko propojitelné poloviny.
• Jako zajímavý prostor pro rozvoj vidíme lokalitu u Horoušánek, resp. celou oblast mezi ESSA a novou výstavbou. Zde se nabízí vznik místního obchodně-společenského centra, které v přijatelné míře oddělí stávající továrnu od možné bytové výstavby. Plochu pro bydlení bychom chtěli situovat podél Jirenské silnice a scelit a propojit tuto část města s odtrženou čtvrtí U Horoušánek. Jednoznačně ale budeme trvat na zachování navrhovaného biokoridoru mezi Klánovickým lesem a údolím Výmoly.
K realizaci našich záměrů rozvoje budeme prosazovat pravidelnou aktualizaci Strategického rozvojového plánu města Úval. Jeho současná podoba byla hodně ovlivněna projektem výstavby na Hostíně, který prosazovalo současné
vedení, možná i na úkor rozvoje ostatních částí města. Při jeho pravidelné aktualizací alespoň jednou za 4 roky chceme průběžně reagovat na potřeby Úval a souvisle směřovat jejich rozvoj.
Jako základní úkol v oblasti rozvoje města pro následující období vidíme zpracování kvalitního územního plánu Úval.
Již nyní jsme předložili řadu návrhů na funkční využití některých ploch a budeme se i nadále aktivně podílet na jeho tvorbě.

9.Kapitola „Školství a vzdělávání“
Motto: „ Kdo není připraven dnes, o to méně bude připraven zítra“

Volební program v této kapitole plynule navazuje na volební program z roku 2006, protože ani ten nebyl sestavován s výhledem pouze na 4 roky.
Na základě seznámení se s danou problematikou jako zastupitelé v opozici a na základě střízlivého odhadu finančních možností města, předkládáme stěžejní úkoly na období 2010-2014. Kvalita školství a vzdělávání je jedním z ukazatelů
kvality života ve městě.
Předškolní vzdělávání – MŠ
• Důsledně sledovat projekt Hostín, kde je závazek MEI na vybudování MŠ
• Podporovat vznik alternativních forem mateřských a dětských center, která pomohou řešit nedostačující kapacitu ve stávajících předškolních zřízeních
Základní školství
• Názor na dostavbu současných školních budov je stejný jako v r. 2006, tj. velká přestavba neřeší problém požadavek nárůstu počtu tříd pro zvyšující se počty žáků. Je nutné si také přiznat, že velká přestavba školy plánovaná minulým a současným vedením města není bez účasti státního či krajského
rozpočtu reálná.
• Získané finanční prostředky je potřeba efektivně využít pro přestavbu v zájmu zvýšení počtu odborných pracoven a jejich zázemí, šaten a definitivní řešení zvýšení kapacity a technické vybavenosti školní kuchyně a jídelny.
• Rezervou pro Základní školu jsou i prostory stávající Základní a praktické školy v Úvalech, jejíž budova je ve vlastnictví města. Tuto skutečnost je třeba využít při jednání se Středočeským krajem o problematice úvalského školství.
• Budeme podporovat výstavbu víceúčelové sportovní haly, kterou bude možné využít pro sportovní a společenské aktivity všech školských zařízení, sportovních a zájmových organizací, které působí na území našeho města.
• Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel věkové kategorie 30 – 40 let (s tím spojený logický nárůst počtu dětí) navrhujeme připravit do budoucna rezervu pro vznik střední školy/gymnázia na území našeho města
• V současné době chybí v Úvalech koncept městského vzdělávacího systému. Proto chceme ve spolupráci s pracovníky úvalských školských zařízení a MDDM propracovat systém úzké spolupráce a návaznosti všech školských zařízení ve městě.
• Chceme navázat družební vazby města Úvaly s městy v anglicky mluvících zemích (jazykové výměnné pobyty dětí, kontakty sportovních oddílů házená, kopané, tenisu i dětí ze zájmových organizací, které vyvíjejí činnost na území
našeho města- skauti, rybáři, modeláři…..)
• Pro náctileté budeme usilovat o vytvoření místa pro setkávání – získání zázemí pro široké spektrum zájmů této věkové kategorie

Vzdělávání dospělých a seniorů
• Pro spoluobčany této věkové kategorie je zatím nabídka
velmi omezená, přestože skupina obyvatel starších 65 let
tvoří téměř 16% obyvatel našeho města
• ve spolupráci s domem pečovatelské služby, Městským
domem dětí a mládeže a soukromým sektorem chceme připravit
pro úvalské seniory nabídku „celoživotního vzdělávání“
(např. miniškola počítačové gramotnosti, jazykové kurzy,
rehabilitace)
• Chtěli bychom založit psychologické, sociální a právní
poradenství formou přednášek 1x za 2 – 3 měsíce podle
aktuálních témat
• Pro splnění nadstavbových plánů v oblasti vzdělávání
se budeme snažit získávat prostředky z operačních programů
lidských zdrojů jednotlivých ministerstev, dotací z jednotlivých
kapitol Evropské unie, ze sponzorských darů.

10.Kapitola „Vzhled města“
Motto: „Cesta k hezkému městu Úvaly“

Pro vzhled města Úval je určující vzhled náměstí Arnošta z Pardubic. Je třeba v každém případě podtrhnout jeho funkci jako hlavního centra města, a to zejména:
• vybudováním důstojného sídla radnice v budově č. 95 a propojením této budovy lávkou přes Výmolu s budovou Multitecu, kde by měly mít sídlo další městské odbory a technické služby
• sjednocením náměstí použitím jednotného povrchu jak na vozovky, tak na parkovací stání, odpovídajícího povrchu na chodníky a také vhodnou parkovou úpravou
• zavedením placeného stání (nad 60 min. a mimo rezidenty) za účelem uvolnění parkovacích ploch pro krátkodobé nákupy, návštěvu městského úřadu apod. Současný stav, kdy náměstí slouží jako další záchytné parkoviště často pro obyvatele okolních obcí, kteří pokračují dále z Úval vlakem, není nadále udržitelný.
• Jednoznačně pozitivní vliv na vzhled města by mělo vybudování odstavného parkoviště na pozemcích Českých drah v prostoru u nádraží. Budeme se snažit všemi prostředky tento záměr podpořit.
• I s ohledem na to, že v nových částech města je hlavní důraz kladen na funkci bydlení, je třeba v návaznosti na náměstí vybudovat rekreační a klidovou zónu, kde bude možné spojit funkce sportu a oddychu. V tomto smyslu podporujeme výstavbu nové haly Sokola v prostoru pod náměstím
a vybudování městského parku od školy k Prokůpkovu rybníku se systémem cest pro pěší. Podporujeme také vznik lesoparku na Vinici a jeho propojení s rekreační zónou pod náměstím.
• Dále je třeba také podpořit jednotu urbanizačního plánu města a potlačit určitou „roztříštěnost“ Úval. Pokud tedy bude ze strany investorů zájem o další zástavbu ploch v Úvalech, je třeba důsledně preferovat pro tento účel volné plochy v intravilánu města, proluky ve stávající zástavbě. Obecně podporujeme propojení jednotlivých čtvrtí města systémem stezek pro pěší a cyklisty, tak aby byly všechny části města pohodlně dosažitelné i pěší chůzí. Dále podpoříme funkční systém autobusových linek Ropidu, který by přispěl k masovějšímu využívání hromadné dopravy a snížení zátěže centra města individuální dopravou.
• Významným prvkem jednoty města se musí stát také městský mobiliář, zejména zastávky, osvětlení, odpadkové koše a lavičky, který bychom chtěli postupně sjednocovat.
• Oproti minulému období chceme jednoznačně posílit roli hlavního architekta města.

11. Kapitola „Zdravotnictví“
Motto: „Zdraví lidé, zdravé město“

Základním požadavkem, který chceme prosazovat, je zachování základního spektra zdravotnických služeb, které jsou obvyklé pro město velikosti a polohy Úval. Pokud to bude jen trochu možné, chtěli bychom usilovat o rozšíření zdravotnických služeb o další odborné ordinace a laboratoře.
• Stav zdravotnictví v Úvalech výrazně ovlivňuje smlouva, kterou uzavřelo současné vedení města s panem MUDr. Marešem, resp. jeho společností. Ten je podle této smlouvy o pronájmu zdravotního střediska povinen zainvestovat
rekonstrukci tohoto zařízení a zkvalitnit tak zdravotní služby v Úvalech. Počkáme a dobře ohlídáme, aby došlo k naplnění požadavků smlouvy a stav zdravotnictví se zlepšil podle představ našich občanů.
• Současně nám v blízkosti vyrůstá velmi perspektivní zdravotnické zařízení v sousedních Jirnech. Jedná se o centrum zdravotnické péče společnosti INC a.s., která se v minulosti ucházela i pronájem a rekonstrukci zdravotního střediska v Úvalech.
V budoucnosti vidíme pro úvalské občany toto zařízení jako vhodné doplnění dalších zdravotních služeb a budeme se snažit navázat a podporovat spolupráci vedení města Úval i s tímto pracovištěm tak, aby se stalo pro Úvaláky dostupnější.

12.Kapitola „Životní prostředí“
Motto: „Příroda Úvalákům blíž, Úvaláci blíž přírodě“

Naše sdružení již od samého vzniku v roce 2006 klade důraz se na ochranu a obnovu životního prostředí, které nás obklopuje. V našem zájmu je chránit a rozvíjet přírodní a kulturní hodnoty našeho města a okolí, protože má velký
potenciál se stát turisticky zajímavým cílem vzhledem k rozmanitosti přírodních krás.
Hlavním našim cílem do dalšího volebního období je:
• Dokončit již rozpracovaný projekt, a to vyhlášení Přírodní rezervace Králičina – Povýmolí. Na tomto projektu spolupracujeme s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí. Jedná se po území o rozloze cca 20 ha, z něhož část
tvoří svahový suťový les a zbytek unikátní luční louka. Ve spolupráci s „Klubem“ vybudujeme naučnou stezku v této lokalitě, která bude osazena informačními tabulemi.
• Zpřístupnit Škvoreckou oboru obyvatelům Slovan.
V současné době je k oddechu pro obyvatele Slovan využívána hlavně oblast kolem rybníků. S realizací projektu Hostín dojde k navýšení obyvatel bez úměrného navýšení prostoru pro odpočinek. Škvorecká obora je tak ideálním místem pro návštěvu, navíc dostupná za cca 15 minut chůze.
• V rámci tvorby nového územního plánu budeme trvat na realizaci funkčních prvků územního systému ekologické stability, včetně přesného vymezení místních regionálních a nadregionálních biokoridorů.
Jako další možné cíle v oblasti ochrany životního prostředí považujeme:
• Obnovení třešňové aleje k Donátovi. Zde budeme spolupracovat s obcemi Škvorec, Přišimasy, Hradešín na projektu křižovatky cest pro pěší – “Sejdeme se u Donáta.“ Rovněž se zasadíme o celkové zvelebení prostoru a osazení lavičkami.
• Vytvoření koncepce městské zeleně, která bude přecházet plynule do volné krajiny. Na ozdravení města máme připraven projekt „100 stromů pro město“.
• Propojení Radlické čtvrti se vznikající naučnou stezku v Králičině, a to vysázením stromořadí podél bezejmenného potoka, který se vlévá ve východní části Králičiny do Výmoly.
• Projekt lesoparku na Vinici s možností výstavby rozhledny na nejvyšší kótě. Lesopark na Vinici spolu s Výmolou a mokřadními plochami kolem ní + obnoveným Hodovským rybníkem navrhneme jako biocentrum.
• Vznik stezky od Fabráku k Multitecu. Domníváme se, že by tím vznikla nová bezpečná cesta pro děti z lokalit za Fabrákem do školy.
• Rekultivací úvalských rybníků. Zde chceme jednoznačně navázat na projekty připravené úvalskými rybáři, ČSSD a ODS.
• Budeme pokračovat v projektu vyhlášení soustavy rašelinných jezírek za registrovaný významný krajinný prvek, a budeme se snažit zamezit nesmyslné výstavbě pod Liechtensteinskou hájovnou.

Originál volebního programu strany ke shlédnutí zde:
http://www.otevreneuvaly.cz/rubrika/volby-2010/podrubrika/volebni-program-2010/

Program strany Suverenita pro komunální volby 2010 v Úvalech

SUVERENITA – NOVÁ HVĚZDA NAŠEHO MĚSTA

NECHCEME NIC SLIBOVAT, CHCEME HLAVNĚ PRACOVAT

Ač jsme bez politické příslušnosti, kandidujeme za politickou stranu Suverenita – blok Jany Bobošíkové, která je otevřenou stranou, vstřícnou ke každému.
Jsme sice nový subjekt, ale velmi dobře si uvědomujeme, jaké problémy v Úvalech jsou. Víme, že jejich řešení bude vyžadovat hodně práce a úsilí.
Máme ale odvahu se s těmito problémy „poprat”.
Nejsme úplní „nováčci”, protože mnozí z nás v minulém volebním období pracovali v komisích rady města.
Několik našich doporučení se podařilo uvést do života, např. zrušení územního plánu zóny, který předtím umožnil developerovi nevybudování kompletní infrastruktury „severního města” (Hodov, Hájovna, U Horoušánek).
Tato výstavba nebyla plně pod kontrolou města.
Nechceme vyjmenovávat vše, o co jsme se zasadili, ale toto byl úspěch, kterého si ceníme nejvíce.

Budeme usilovat o to, aby každý zastupitel osobně odpovídal za určitou oblast dění v našem městě.
V každém případě budeme podporovat, aby si zastupitelé stanovili návštěvní dny a hodiny pro své voliče.
Budeme podporovat všechny velké, ale smysluplné, projekty, důležité pro další rozvoj Úval.
Jsme uskupením občanů, kteří chtějí v našem městě změnit některé skutečnosti, s nimiž nejsme spokojeni. Na kandidátní listině najdete občany různých profesí (jsou mezi námi ekonomové, podnikatelé, právníci, učitelé či řemeslníci), navíc z cennými zkušenostmi z působení v různých oblastech života našeho města. Chceme pracovat a plně se angažovat ve prospěch našeho města, ve prospěch nás všech. Komunální politiku nevnímáme jako výtah ke kariéře, ale jako službu všem občanům.
Považujeme za přínos naše lidské i profesní zkušenosti a morální kredit

NAŠI KANDIDÁTI
1. Eva Kiššová – redaktorka
2. Romana Komínková – překladatelka
3. Martin Kavěna – právník, VŠ pedagog
4. Miluše Kavěnová – statistik
5. Tomáš Daníček – stavbyvedoucí
6. Jan Hrdlička – manager
7. Eliška Váňová – studentka
8. Lenka Kostlivá – vedoucí skladu
9. Karel Kučera – hasič-záchranář
10. Václav Kopač – podnikatel
11. Karel Kašička – truhlář
12. Ivan Kišš – podnikatel
13. Monika Krejčí – obchodní zástupce
14. Martina Štrynková – učitelka MŠ
15. Blanka Kavková – technik O2

CO CHCEME
Chceme vyvolat jednání s VAK Mladá Boleslav o možnosti instalace druhého vodoměru pro obyvatele, kteří využívají vodovodní řad i na zalévání zahrad a napouštění bazénů. Při současné ceně vody to bude nemálo peněz, které je možné ušetřit na stočném. Není pravda, že to není
možné. Známe lokality, kde je to běžná záležitost.
Další úkol, který jsme si vytyčili, je opět vyvolat jednání o bezpečnosti na silnici II/101, o změně dopravního značení a vytvoření přechodů pomocí retardérů. Několikrát jsme se o to pokusili jako občané, ale vždy se nám dostalo stejné odpovědi:„Nejde to”. Nejde to nebo se někomu nechce, nebo to neumí? Zkuste hádat!
Chceme podpořit diskuzi, být s vámi v neustálém kontaktu a opírat se o vaše názory při rozhodování o podstatných věcech. Chceme vést dialog o vašich problémech a budeme si vážit každého názoru, byť nemusí vždy vyznít lichotivě. Chceme, aby se komunální politika stala opravdovou službou vám, občanům, za vaší spoluúčasti a pod vaší kontrolou. Proto chceme, aby bylo na webových stránkách města zveřejněno jmenovitě hlasování jednotlivých zastupitelů na jednáních zastupitelstva, ale i radních na jednání rady města.
Chceme, aby se odvoz tříděného odpadu prováděl v kratších intervalech a byly na tento tříděný odpad přidány nádoby. Jistě všichni známe nepořádek, který vzniká po týdnu plnění nádob. Zároveň se chceme pokusit o zavedení svozu nádob na biologický odpad, protože smetiště,
která vznikají kolem obydlených částí města jsou neúnosná a nejsou hodná kultivovaného občana.
V poslední době se rozmohly krádeže příslušenství domů, například okapů a svodů dešťové vody. Proto se nám nelíbí, že „Sběrna surovin” v Úvalech proti fotbalovému hřišti má otevírací dobu 7 dnů v týdnu až do 21. hodiny. Chceme, aby tato skutečnost byla prověřena, neboť se domníváme, že této trestné činnosti to jenom napomáhá. Někdo tuto otevírací dobu přece musel povolit.
Chceme kompetetní úředníky Městského úřadu, kteří budou suverénně vystupovat vůči dodavatelům a zhotovitelům městských zakázek. Domníváme se, že nedůslednou kontrolou přicházejí Úvaly o nemalé peníze, nebo se špatně kontrolované stavby a zakázky stávají „pomníky” nedůslednosti a lajdáctví. Kvalitně fungující správa města je pro nás prioritou a na radnici by měl být vyslechnut každý, kdo se sám slušně chová. Pro nás není slušnost prázdný pojem, nebráníme se diskuzi a nepohrdáme názory občanů. Další prioritou je forma vystupování úředníků samosprávy vůči občanům, to je vizitka, se kterou se nehazarduje.

CO NECHCEME
Zastupitele bez vlastního názoru, který odsouhlasí cokoli místo aby si opatřil vlastní informace, a ty konzultoval s názory svých voličů. Takový zastupitel je zradou na svých voličích, vy jste ho volili právě proto, aby zastával vaše myšlenky, myšlenky, postoje a názory, aby se o ně v diskuzi s ostatními „popral“ a pokusil se je prosadit a uvést do života.

Finance
Chceme, aby finance z městského rozpočtu byly zaměřeny na projekty, které budou ku prospěchu všech občanů.
Požadujeme zveřejňování finančních operací transparentním způsobem, a to i v těch případech, kde to nestanoví zákon. Rozdělování finančních toků nesmí být vedeno snahou upřednostňovat pouze některé části našeho města.
Chceme, aby byla zveřejňována všechna výběrová řízení nejen s uvedením vítěze a jeho finanční nabídky, ale i všechni uchazeči, kteří se výběrového řízení zúčastnili i s jejich finančními nabídkami. Zároveň chceme, aby bylo transparentně zveřejněno hlasování výběrové komise, včetně případného zdůvodnění jednotlivých členů komise, proč hlasovali pro tu či onu firmu.

Městská policie a bezpečnost ve městě
Zřízení městské policie považujeme za nezbytné. Naše představa vychází z předpokladu, že policisté by vykonávali především pochůzkovou činnost, byli by na chodnících a u přechodů pro chodce, tak říkajíc „vidět“.
Pochůzková činnost podporuje prevenci kriminality.
Například státní policie vám neformálně přizná, že se z jednoho určitého místa opakovaně kradou a vykrádají auta, přesto tomu není schopna zabránit – městská policie by tu měla být od toho, aby takovým problémům předcházela tím, že bude v ulicích a bude sloužit občanům, bude dávat
podněty, pokud jde o další opatření, která zvýší naši bezpečnost.

Spolupráce s okolními obcemi
Myslíme si, že mnohé problémy, např. v dopravě se musí řešit společně se všemi okolními obcemi a společně s vámi.
Namísto toho, aby město spolupracovalo s dotčenými orgány a čerpalo inspiraci z okolních obcí, tak vše nechává svému osudu. Spolupráce se nemusí týkat jen větších dopravních staveb (obchvaty, železniční koridor atd.), ale i drobností, které jsou však pro občany města stejně důležité (retardéry u přechodů pro děti a pěší na silnici II/101, kvalitní dopravní značení, důstojné autobusové zastávky a provozování místní mikrobusové školní linky – dle průzkumu).

Informovanost občanů
Také se vám zdá, že „Život Úval“ nekriticky velebí dílo radnice a občany, kteří si dovolí mít jiný názor, nepustí ke slovu? Z tohoto periodika se občan nedoví téměř nic, co by mohlo být užitečné i pro jednotlivce, například z legislativy, která je v současné době platná, ani zajímavosti z okolí.
A to považujeme za špatný zpravodajský servis. Navrhujeme o tomto tématu uspořádat veřejnou diskuzi!
Chceme periodikum, které bude sloužit jako solidní zpravodajský servis, který bude informovat občany o důležitých skutečnostech. Příspěvky občanů by měly odrážet celé spektrum názorů!

Vztah k obci a podnikání
Jednou z možností jak ovlivnit pozitivně vztah jednotlivce k našemu městu, je příležitost podílet se na jeho výstavbě.
A my chceme ovlivnit, aby byly preferovány místní firmy při udělování malých zakázek pro město, neboť jejich prosperita se městu vrátí zpět v podobě pozitivního vztahu k takto vytvořeným hodnotám, ve snížení nezaměstnanosti a zvýšení odvodu daní do městské pokladny. Podporu místního podnikání vidíme ve vytvoření pobídek, které by vedly k vytvoření chybějících služeb pro obyvatele, ale i v jejich bezplatné prezentaci na internetových stránkách města.

Životní prostředí
Úvaly mají krásné okolí, které zatím není dostatečně využito jako odpočinková a rekreační zóna. Budeme podporovat vytváření odpočinkových a klidových zón, parků a pískovišť pro maminky s dětmi. Budeme usilovat o zlepšení čistoty městských komunikací jejich častějším úklidem.
Nebudeme slepě podporovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí, které jsou dávno zastaralé a předražené.
Například svádění kanalizace do jedné ústřední ČOV není vždy nejlepším řešením – moderní technologie decentralizovaných čističek umožňují odkanalizování vzdálenějších lokalit města za zlomek nákladů, které jinak vyžaduje kopání a pokládání spádových potrubí či výstavbu přečerpávacích stanic.

Spolkový život
Občané sdružení na základě zájmu v různých oblastech lidské činnosti představují pro obec hodnotný potenciál ve smyslu výchovy mladé generace, reprezentace obce a nebo „jen“ samotného vyžití. Rádi bychom např. obnovili činnost kynologického klubu, který v Úvalech působil. Veškerých aktivit tohoto druhu si nesmírně vážíme a všemožně je chceme podporovat, neboť si uvědomujeme, že vedle zdravotních a vzdělávacích aspektů jsou velmi dobrou prevencí kriminality mládeže.

Volby se blíží každým dnem, a to, jaké bude zastupitelstvo, záleží na vás, voličích.
Myslíme si, že politika na komunální úrovni sice je základem pro velkou politiku, ale vzhledem k problémům, které je nutné v menších městech řešit, nemůže ji kopírovat. Z voleb by měl vzejít tým lidí, kteří budou mít především zájem řešit problémy občanů – voličů.
Dáváme důraz na slovo tým, neboť pouze týmová práce je zárukou, že se bude dařit. Leckdy se vyskytne osobní antipatie mezi zastupiteli, která se potom vydává za stranické zájmy a dochází k osočování. Nebylo by jednodušší, aby si tito „rivalové“ vyříkali své osobní problémy mezi sebou a nezatěžovali nesmyslnými projevy občany na stránkách Života Úval nebo dokonce na jednáních zastupitelstva?

Je zajímavé, že volební programy politických subjektů v Úvalech jsou si hodně podobné. Všichni umějí pojmenovat úvalské problémy a dokonce naznačují cesty k jejich řešení. Otázkou však zůstává, proč tyto známé problémy neřešili již v minulých volebních obdobích ti, kteří tuto možnost měli – byli totiž zastupiteli.
Máme za to, že komunální politika především znamená hodně práce a ne cestu k vyšším postům. Mělo by být samozřejmostí, že do této týmové práce bude přizván i občan, aby se mohl spolupodílet na řešení problémů, které nás všechny tíží. Pouze společnými silami lze dosáhnout toho, aby naše město prosperovalo a odpovídalo 21. století.

Originál volebního programu strany ke shlédnutí zde:
http://sites.google.com/site/suverenitauvaly/project-definition

Program Sdružení nezávislých kandidátů a TOP09 pro komunální volby 2010 v Úvalech

Kandidáti do zastupitelstva města Úvaly:
Ing. Ivan Černý – stavební inženýr, 63 let
Dana Kobrlová – podnikatelka, 46 let
Radovan Skřivan – programátor v Českém úřadu zeměměř. a katastrálním, 56 let
Petr Jambor – bankovní analytik, 28 let
Karel Linhart – podnikatel, 50 let
Ladislav Roučka – podnikatel, 39 let
Ing. Hana Opálková – účetní, 52 let
Ing. Jan Krejsa – podnikatel, 50 let
Ing. Josef Zach – podnikatel, 39 let
Bc. Lenka Vilimovská – dětská zdravotní sestra, 35 let
Mgr. Petr Němec – technický manažer, 33 let
Jitka Šafaříková – obchodní referentka, 29 let
Bc. Daniel Krejsa – obchodní zástupce, 37 let
Mgr. Jiří Šrail – učitel, 28 let
Libor Řezníček – geodet, 53 let

Vážení obyvatelé a obyvatelky Úval,
představujeme Vám program sdružení nezávislých kandidátů a TOP09, které kandiduje v komunálních volbách v Úvalech. Naším bodem číslo jedna jsou KOMUNIKACE. Chceme pracovat nejen na zlepšení stavu úvalských komunikací (ulic a chodníků), ale i na otevřenější komunikaci radnice se všemi občany. V následujícím textu se dočtete konkrétní programové kroky našeho uskupení.
Přijďte nás podpořit a dát hlas lepší budoucnosti Úval!

Náš program pro období 2010 – 2014

Motto našeho programu: Využít všech možností a příležitostí ke zlepšení podmínek pro bydlení a život ve městě.

1. Zahájení systematické obnovy a výstavby vozovek a chodníků v ulicích Úval. Plánujeme mj. založení finančního fondu, který bude určený výlučně pro tyto účely. Hlavním příjmem fondu bude současná daň z nemovitosti. Řešením (ne)kvality úvalských ulic se budeme věnovat s dlouhodobou perspektivou.
2. Dostavba inženýrských sítí – kanalizace a vodovodu,
3. Posilování kapacity školských, tedy i předškolních, zařízení.
4. Zlepšení komunikace radnice s občany Úval. Chceme zlepšit informovanost obyvatel o činnosti města i o dění v Úvalech. V Životě Úval dáme prostor objektivnímu zpravodajství a demokratické diskuzi.
5. Rekonstrukce centra města, zejména náměstí. Pro tuto akci chceme získat dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
6. Řešení parkování osobních aut u nádraží, v centru města a u školy a školek. Město musí zpracovat koncepci veškeré dopravy, včetně tras pro pěší a cyklisty. Budeme usilovat o zlepšení autobusové dopravy z okrajových čtvrtí do centra Úval.
7. Podpora úvalského sportu, kultury a zájmové činnosti. Podporu nasměrujeme zejména na organizace, které se zabývají dětmi a mládeží. Kromě sportovních oddílů, chceme podpořit i oddíl Junáka, dům dětí a mládeže, spolek rybářů a další. V případě ziskání dotace na výstavbu lehké sportovní haly pod sokolovnou podpoříme její realizaci.
8. Péče o Úvalskou přírodu – o Škvoreckou oboru, Holou Hostyň (Vinici), údolí Výmoly, o úvalské rybníky… Chceme využít polních cest pro vycházkové trasy i pro cyklisty a vysázet nové aleje.
9. Vytváření podmínek a prostředí pro hraní dětí i neformální sportování Úvaláků všech věkových kategorií. Chceme rekonstruovat i stavět nová dětská hřiště, hřiště na volejbal či nohejbal, hřiště na badminton nebo petangue apod.
10. Organizačně zajistit farmářské trhy.
11. Podpora aktivního stáří. Budeme starším občanův Úval pomáhat se zajištěním zdravotnických a sociálních služeb a podporovat kulturní i společenské akce podporující aktivní život seniorů.
12. Při přípravě nového územního plánu budeme zamezovat rozšiřování ploch určených k zastavění. Předložíme návrh na alternativní využití území pod Vinicí např. pro školní nebo zdravotnické zařízení.
13. Chceme působit ve Svazku obcí Úvalsko pro další zlepšení zásobování vodou, pro lepší organizaci autobusové dopravy i pro budování cyklostezek.
14. Nadále budeme prosazovat postavení přeložky silnice I/12 (Kolínské státovky) až za Úvaly.
15. Budeme usilovat o modernizaci železniční tratě a nádraží včetně nového podchodu u závor. Budeme i s ostatními obcemi bojovat za zachování Masarykova nádraží.
16. Podpoříme Úvalské občany, kteří bydlí v Úvalech, ale jsou oficiálně registrování jinde, aby se přehlásili do Úval. Každých 120 nových obyvatel znamená 1 milion korun pro naše město.
17. Budeme otevřeni podnětům všech místních obyvatel.

Pro finanční zajištění tohoto programu chceme využívat dotací, příspěvků od investorů i vlastních zdrojů města. Budeme hledat úspory v hospodaření města a ušetřené peníze investujeme do výstavby úvalských komunikací.

Postup města v nejbližších letech je do značné míry předurčený, například nutností budovat vybavenost města a získávat pro tyto akce dotace. Nabízíme Vám důvěryhodné kandidáty, kteří tento úkol dobře zvládnou.

TOP09 s podporou politického hnutí Starostové a nezávislí prosadila do vládního prohlášení odstranění diskriminačního rozdílu příjmů na obyvatele mezi nejchudšími a nejbohatšími obcemi (městy). Zřejmě od roku 2012 budou příjmy z daní pro obce a malá města posíleny.

Originál volebního programu strany ke shlédnutí zde:
http://webzapo.com/top09/index2.html

návrat nahoru