NEPŘEHLÉDNĚTE
Úvod > Kultura a jiné > Ze statistik Českého statistického úřadu

Ze statistik Českého statistického úřadu

Náš minulý článek o míře inflace v České republice byl postaven na nově zveřejněných údajích Českého statistického úřadu.

Nyní bychom chtěli použít stejného zdroje k prozkoumání dalších statistik, týkajících se opět obyvatel celé České republiky, ale zároveň také Středočeského kraje, či přímo našich Úval.

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (data se vztahují k 26. březnu 2011).

K rozhodnému okamžiku sčítání žilo v České republice podle předběžných výsledků 10 562 214 obyvatel, což je o 332 tisíc lidí více, než bylo sečteno v roce 2001.
Největší nárůst počtu obyvatel za posledních deset let zaznamenal Středočeský kraj (o více než 150 tis.) a Praha (více než 100 tis. obyvatel).

Téměř celý přírůstek počtu obyvatel proti sčítání v roce 2001 byl způsoben nárůstem počtu cizinců. Z nichž největší skupinu představují občané Ukrajiny – v absolutním počtu téměř 118 tis. Dříve nejpočetnější skupina obyvatel se slovenským státním občanstvím tvoří nyní s počtem 84 tis. téměř pětinu všech cizinců. Významně jsou dále zastoupeni cizinci s občanstvím Vietnamu (53 tis.) a Ruska (36 tis.). Cizinců, jejichž počet se blíží k půl milionu, nyní v Česku žije o 260,5 % více než před deseti lety.

Roste počet vysokoškoláků (1 117 830 lidí s vysokoškolským diplomem) i lidí bez vzdělání, ubývá manželství, přibývá rozvodů, výrazně se mění vlastnictví bytů.
Obce prodávají svůj bytový fond, výrazně tak roste počet bytů v osobním vlastnictví.

Nejvyšší počty věřících se přihlásily stejně jako v minulosti k Církvi římskokatolické – celkem 1 083 899 obyvatel, ve srovnání s rokem 2001 to však představuje úbytek věřících o více než 60 %, obdobná je situace i u dalších dvou nejpočetnějších církví – Českobratrské církve evangelické (51 936) a Církve československé husitské (39 276).

Stejně jako v řadě dalších zemí světa se i v České republice přihlásila řada lidí k morálním hodnotám rytířů jedi z filmové ságy Hvězdných válek. V České republice vyplnilo víru jedi 15 070 obyvatel.

Statistické údaje, týkající se Středočeského kraje

K 30. září 2011 žilo ve Středočeském kraji podle předběžné bilance 1 276 550 obyvatel, z nichž bylo 630 119 mužů a 646 431 žen. Během prvních devíti měsíců roku 2011 se počet obyvatel kraje zvýšil o 11 572 osob.
Obdobně jako v minulých letech, tak i v 1. až 3. čtvrtletí roku 2011 připadala převážná část celkového populačního přírůstku Středočeského kraje na okresy Praha-východ a Praha-západ (celkem 56,2 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostla ve Středočeském kraji v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 3,4 % na hodnotu 23 671 Kč. Touto výší průměrné mzdy zůstává kraj na 2. místě v republice za Hl. m. Prahou (30 641 Kč).

Okres Praha-východ

Svojí rozlohou 755 km2 zaujímá okres 7. místo ve Středočeském kraji a 6,9 % z jeho rozlohy. Svou hustotou osídlení 187 obyvatel na km2 se řadí k těm lidnatějším. K 31. 12. 2009 náleží do okresu Praha-východ celkem 110 obcí. Z celkového počtu obcí má 8 přiznán statut města a 4 byly stanoveny městysem. K 31. 12. 2009 bylo v okrese 141 516 obyvatel.

Spolu s okresem Praha-západ uzavírající ve svém středu Hlavní město Prahu tvoří spolu pražskou středočeskou aglomeraci a slouží Praze jako její zázemí.

Jsou pro Prahu zdrojem pracovních sil, doplňují pražský průmysl, stavebnictví a služby, zásobují Prahu potravinami, poskytují Praze svůj rekreační potenciál. Naopak na území obou okresů probíhá v posledním desetiletí masivní výstavba především rodinných domků. Probíhá zde proces tzv. suburbanizace, pražské ekonomicky silné obyvatelstvo se stěhuje do zázemí metropole s cílem zlepšení kvality bydlení.

Ve správním obvodu ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jsou počtem obyvatel kromě samotného Brandýsa (17 198) významné obce – Čelákovice (11 480), Úvaly (5 864), Odolena Voda (5 495), Zeleneč (2 755), či Šestajovice (2 708) – zpracováno podle dat k 31. 12. 2009.

Úvaly ke dni 31. 12. 2010 měly celkem 5 937 obyvatel (oproti např. roku 2000, kdy zde žilo 4 687 obyv.), průměrný věk byl 39,2 roku. 1066 obyvatel bylo ve věku 0-14 let, 3939 ve věku 15-64 let a 65 a více potom 932 občanů. Celková výměra pozemku (ha) byla v roce 2009 celkem 1 097.

Text (s využitím internetových údajů): Roman Kurucz

Související odkazy a články:
Stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz
Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – detailní informace a čísla www.scitani.cz
Harmonogram zveřejnění dalších výsledků sčítání a další podrobnosti údajů již zpočítaných www.czso.cz
Pohyb obyvatel ve Středočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2011 www.czso.cz
Časové řady věkového složení obyvatel za vybraná města Středočeského kraje www.czso.cz
Vybrané statistické údaje za obec Úvaly vdb.czso.cz